Periyodik Kontrol Nedir

Periyodik Kontrol Nedir?

Yönetmelikte kısaca ‘’İş Ekipmanı’’ olarak tanımlanan, işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisatın yine yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen kriterlere uygun olarak yetkili kişilerce kontrol edilir. Test ve deney faaliyetlerinin yapılması, kontrol sonuçlarının kayıt altına alınması ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanması hüküm altına alınmıştır. Tüm iş ekipmanlarının düzenli kontrollerine ‘’Periyodik Kontrol’’ denir.

Periyodik Kontrol Yönetmeliği

İş Ekipmanları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontroller; ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde, üretici verileri ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır. 6331 sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren ‘’İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ , iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

İş yerlerinde kullanılacak iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari gerekler, iş ekipmanın kullanımı ile ilgili güvenlik düzeyleri, hangi ekipmanların kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıklarda ve hangi şartlarda yapılacağı, kontrol sonucu düzenlenecek belgeler ile ilgili usul ve esaslar bu yönetmelikte belirtilmiştir. Bakım , onarım ve periyodik kontrol ile ilgili hususlar bölümünün 1.4 maddesi; Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ekipmanın bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ve kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda yapılır.